LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA      VĮ Valstybinių miškų urėdija   

tarp
LtIEn
Svetainės medis  Klauskite Pagalba neįgaliems VĮ Ignalinos miškų urėdija

 

Darbo laikas:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais:
Darbo pradžia   –  7.00 val.
Pietų pertrauka – 11.00 – 11.45 val.
Darbo pabaiga – 16.00 val.

Penktadieniais :
Darbo pradžia   –  7.00 val.
Pietų pertrauka – 11.00 – 11.45 val.
Darbo pabaiga – 14.45 val.

 

tarp

2018 kovo 21 d. trečiadienis (05:22)  

hidro-sistemos
hidro-sistemos
Įrašykite simbolius*:
Patvirtinimas

 

 

AAMGSS operatorių telefonai:

1)+37061261799

2)+37062282578

 

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

 

 

 

Miškotvarka
 

Informacija atnaujinta: 2017-03-28

MIŠKOTVARKOS PROJEKTO SANTRAUKA

 

MONITORINGO INFORMACIJA:

Vidinės miškotvarkos projektas – tai miškų ūkio veiklos planas, kuris rengiamas visoms valstybinių miškų valdytojų bei privačioms miškų valdoms ar jų grupėms ir skiriamas konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti.

Miškotvarkos projektas parengtas VĮ Ignalinos miškų urėdijos valdomiems (valstybinės reikšmės) miškams. Pagal jį bus tvarkomi, naudojami ir atkuriami miškai 2010 – 2019 metais. Projektavimas atliktas naudojant 2009 m. valstybinės miškų inventorizacijos duomenis.  

Svarbiausi miškų urėdijos ūkio tikslai yra: miško išteklių išsaugojimas ir gausinimas vadovaujantis visuotinai pripažintais tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais, visuomenės informavimas apie urėdijos miškus, jų būklę ir tvarkymą, miškų naudojimo rekreacinėms reikmėms intensyvinimas, racionalus, tolygus ir nepertraukiamas miško išteklių naudojimas bei miškų produktyvumo didinimas, auginamos medienos kokybės gerinimas, miškų ūkio ekonominio efektyvumo didinimas, miškų ekosistemų tvarumo užtikrinimas, biologinės įvairovės išsaugojimas ir gausinimas bei miškų sanitarinės ir priešgaisrinės apsaugos gerinimas, ūkininkavimo saugomų teritorijų miškuose reglamentavimas pagal šių teritorijų tikslus bei uždavinius, visuomenės bendrųjų su miškais susijusių reikmių tenkinimas regiono ir šalies lygiu.

Ignalinos miškų urėdijos veiklos teritorijoje miškai užima 66,5 tūkst.ha plotą, iš jų: valstybinės reikšmės -23,5 tūkst.ha (35%), urėdijos valdomų nevalstybinės reikšmės plotų - 89 ha, privatūs ir skirti nuosavybės teisių atkūrimui – 40,8 tūkst.ha (61%), kitų naudotojų miškų – 2,1 tūks.ha (4 %). Miškų plotai (%) pagal savivaldybių teritorijas: Ignalinos r. 78%, Utenos r. – 8%, Švenčionių r. – 8% ir Visagino – 5%.

Urėdijos teritorijos miškingumas – 38,6 %.

Urėdijos teritorijos plotas suskirstytas į 6 girininkijas.

Miškų ploto pasiskirstymas pagal girininkijas (bendras plotas/valstybinės reikšmės miškų plotas):

 

Dūkšto    - 10229/3734 ha;

Minčiagirės   - 12333/5031 ha;

Vaišniūnų     -  10313/4629 ha;

Daugėliškio      - 11472/3465 ha;

Kaltanėnų   - 15388/3324 ha;

Tverečiaus   - 6849/3350 ha.

 

Vidutinis valstybinės reikšmės miškų kvartalo plotas - 29 ha, taksacinio sklypo — 1,8 ha.

Urėdijos teritorijoje yra Aukštaitijos nacionalinis parkas ir Gražutės bei Sirvėtos regioninių parkų dalis teritorijos, 7 valstybiniai draustiniai, 3 biosferos poligonai, biologinę įvairovę saugančios Natura 2000 teritorijos: 6 paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) ir 20gamtinių buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST).

Valstybės saugomose teritorijose miškai užima 32,9 tūkst.ha (49% nuo visos urėdijos veiklos teritorijos miškų), iš jų Ignalinos miškų urėdijoje – 14 tūkst.ha (59% nuo urėdijos valdomų miškų ploto). Į Natūra 2000 teritorijas patenka 30 tūkst.ha, iš jų valstybinės reikšmės miškai 13 tūkst.ha.

Toliau santraukoje miškotvarkos projekto duomenys pateikiami tik valstybinės reikšmės miškams.

 

SAUGOMŲ TERITORIJŲ MIŠKAI

 

  Pavadinimas

Valstybinės reikšmės miškų plotas, ha

Aukštaitijos nacionalinis parkas

25651

Gražutės regioninis parkas

2772

Sirvėtos regioninis parkas

789

Valstybiniai draustiniai iš jų:

2259

Ažušilės kraštovaizdžio

602

Smalvo kraštovaizdžio

288

Adutiškio telmologinis

288

Milašiaus telmologinis

516

Pušnies telmologinis

126

Vytėnų telmologinis

266

Dysnos hidrografinis

189

Biosferos poligonai iš jų:

1491

Adutiškio - Guntauninkų

1432

Birvėtos

2

Svylos

57

Natūra 2000 teritorijos:

 

PAST

2409

BAST

27647

 

Miškai į grupes ir pogrupius suskirstyti pagal Miškų įstatymo reikalavimus, miškų priskyrimo miškų grupėms tvarką ir normatyvus (LRV 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr.1171).

I grupės (rezervatinių) miškų yra 3,3% (783 ha); II grupės (ekosistemų apsaugos ir rekreaciniuose miškuose) miškų 28,4% (6677 ha);  III grupės (apsauginiai miškai) – 23,7% (5576 ha), IV grupės (ūkiniai miškai) – 44,6% (10496 ha).

Mišku apaugusi žemė (medynai) užima 21418 ha (91 %). Kultūrinės kilmės medynų ir želdinių yra  7060 ha (30 %) medynų ploto. Ne miško žemės yra 711 ha (3%), iš jų pelkių 646 ha, melioracijos griovių 51 ha.

Vyrauja spygliuočių medynai – pušynai užima 58%, eglynai 21%. Tarp minkštųjų lapuočių vyrauja beržynai 13%, juodalksnynai – 4%, drebulynai – 3%. Kietieji lapuočiai (ąžuolai, uosiai)  auga 147 ha plote (0,7%).

Bendras medynų tūris yra 5,5 mln.m³. vidutinis medynų tūris hektare – 257 m³, brandžių medynų – 318 m³, vidutinis tūrio prieaugis sudaro 6,5 m³. vidutinis medynų skalsumas yra  0,76, vidutinis visų medynų amžius – 69 metai.

Vyrauja normalaus drėgnumo (61%), vidutinio derlingumo augavietės. Užmirkusios ir pelkinės augavietės užima 26%, iš jų nusausintose tik 4% plote.

 

Praeito vykmečio (2000-2009 m.) ūkinės veiklos analizė

Miško plotų kaita. 1999 m. atskiriant urėdijos valdomus miškus, urėdijos miško žemės plotas sumažėjo 40% ir sudarė 19,6 tūkst.ha. iki 2009 m. urėdijos plotas padidėjo apie 3,4 tūkst ha, priimant į valstybinės reikšmės miškus iš rezervuotų privatizavimui ir žemes skirtas miško veisimui iš laisvo žemės fondo.

Miškų rūšinės sudėties kaita. Spygliuočių medynų plotas 1990 – 2009 m. padidėjo 3% nuo buvusio jų ploto, beržynų plotas nežymiai sumažėjo, juodalksnynų plotas padidėjo 12%, drebulynų plotas sumažėjo 14%, baltalksnynų plotas sumažėjo 20%. Medynų rūšinė sudėtis kinta vertingesnių medžių rūšių linkme.

Miško naudojimas pagrindiniai ir tarpiniai kirtimai. Projekto galiojimo laikotarpiu vidutiniškai buvo iškertama po 58,9 tūkst.m³ likvidinės medienos. Faktiškai pagrindiniais kirtimais iškirsta 80%, tarpiniais 20%. Jaunuolynų ugdymas pagal plotą įvykdytas 96%, retinimai 75%, einamieji kirtimai 28%.

Brandžių medynų tūris kiekvieną vykmetį pastoviai didėjo po 10-12% ir per 40 metų padidėjo 70 m³ hektare.

Miško atkūrimas.  Per vykmetį atkurta ir įveista 1324 ha miškų, pagal būklę geri želdiniai užima 71%, patenkinami – 28%, blogi – 0,1%, žuvusių želdinių nėra. Želdintos rūšys vyrauja 100% plote.

Rekreacija. Gerinant poilsiavimo sąlygas miškuose įrengta per 40 įvairios paskirties rekreacijos objektų(stovyklaviečių, poilsiaviečių, atokvėpio vietų, pažintinių takų ir kt.).

Priešgaisrinė apsauga. Dalis urėdijos miškų aukšto gamtinio degumo 58% miškų pirmos degumo klasės. Per vykmetį kilo 258 gaisrai. 2010 metais pradėta gaisrų stebėjimo priemonių modernizavimo programa.

Miškų sanitarinė apsauga. Miškų sanitarinė būklė gera, vykdytos miškų sanitarinės būklės gerinimo priemonės vertinamos teigiamai. Urėdijos miškuose išvengta eglių kenkėjų platesnio išplitimo, ąžuolų ir beržų džiūvimo.

Medžioklės ūkis. Profesionalių medžioklės plotų urėdija neturi. Inventorizacijos metu nustatyta, kad elninių žvėrių gausa žymiai viršija leistiną teritorijos talpą. Didėja bebrų populiacija.

Sertifikavimas.  Urėdijos miškai sertifikuoti 2003 m. ir resertifikuoti 2008 m.

 

Miško ūkinių priemonių rojektas

Ūkinių priemonių projektavimas vykdytas, vadovaujantis LR miškų įstatymu (1994). LR saugomų teritorijų įstatymu (1993), Medžioklės įstatymu (2002), Aplinkos ministro patvirtintais, ūkinę veiklą reglamentuojančiais normatyvais: Pagrindinių miško kirtimų normos nustatymo metodika (2003), Miško kirtimų taisyklėmis (2010), Miško sanitarinės apsaugos taisyklėmis (2007), Miško priešgaisrinės apsaugos taisyklėmis (1995), Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais (2008).

Projektavimo tikslas yra parengti ir pagrįsti sprendimus dėl ilgalaikių valdos tikslų, kurie turi garantuoti visų miško funkcijų užtikrinimą bei tvarų ir subalansuotą miškų ūkį. Svarbiausi ilgalaikiai tikslai miško valdos mastu - optimalios miško funkcinės struktūros, miško rūšinės sudėties, miško amžiaus struktūros ir erdvinės struktūros palaikymas.

Projektiniai miškotvarkos sprendiniai įgalina vykdyti įvairios trukmės miško ūkinės veiklos planavimą: trumpalaikį (iki 5 metų), vidutinės trukmės (10 metų) bei ilgalaikį (20-30 metų)-

 

PROJEKTUOJAMA VYKMEČIUI METINĖ KIRTIMŲ APIMTIS

 

 

 

 

Kirtimų rūšis

Metinė apimtis

 

Plotas,

ha

tūris tūkst.m³

likvidinio tūrio % nuo bendro tūrio

likvidinis tūris tūkst..m³ pagal miškų grupes

bendras

likvidinis

 

II

 

III

 

IV

Pagrindiniai kirtimai

207

64,2

54,6

85

1,3

9,9

43,4

Ugdomieji kirtimai

475

18,8

13,7

73

3,1

3,0

7,6

Sanitariniai kirtimai

x

10

8

80

2,3

2,0

3,7

Kiti kirtimai

x

0,6

0,4

70

0,3

0,1

 

Iš viso:

 

93,6

76,7

82

7

15,0

54,7

Pagrindiniais kirtimais projektuojama iškirsti 71% likvidinės medienos, tarpiniu - 29%. Bendras metinis einamasis tūrio prieaugis urėdijos valstybinės reikšmės medynuose – 6,5 m³/ha. Iškertamas kasmet bendras tūris iš hektaro 4,5 m³. bendras prieaugio naudojimo procentas – 69%.

 

 

MIŠKO NAUDOJIMO RODIKLIAI PAGAL MIŠKŲ GRUPES

 

Rodikliai

II miškų grupė

III miškų grupė

IV miškų grupė

Iš viso:

1. Iškertamas bendras tūris, m³/ha

1,4

3,6

7,1

4,5

2. Iškertamas likvidinis tūris, m³/ha

1,17

2,91

5,76

3,71

    iš jo pagrindiniais kirtimais (likvidas)

0,2

1,93

4,57

2,65

3. Tarpinio naudojimo % nuo bendro iškertamo tūrio

81

34

21

29

    iš ugdymo kirtimais

44

20

14

19

4. Bendro prieaugio naudojimo %

23

55

115

69

5. Miško naudojimo % nuo bendro tūrio

0,94

2,6

3,4

1,76

6. Miško kirtimais apimas kasmet plotas, %

1

2,5

4,8

3,1

 

 

Medienos naudojimas II miškų grupėje neintensyvus, naudojama tik apie 23% prieaugio, III miškų grupėje – 55%, IV miškų grupėje – 115% bendro prieaugio.

Miško atkūrimas. Metinė miško atkūrimo apimtis pirmam penkmečiui 150 ha. Želdinti numatoma apie 56 %, paliekama želti  - 44%. Pagal želdomas rūšis apie 73% sudarys mišrūs želdiniai.

Miško selekcija ir sėklininkystė. Medynai įvertinti selekciniu požiūriu I selekcinės grupės medynų yra 5480 ha arba 34%, genetinių draustinių, sėklinių medynų yra 386 ha.

Miško apsauga. Suprojektuota sanitarinių kirtimų apimtis, pateiktos ir rekomenduotos biologinės, cheminės ir kitos sanitarinės miškų apsaugos priemonės pagal Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimus.

Priešgaisrinių priemonių planas parengtas visiems urėdijos teritorijoje esantiems miškams. Miškai pagal gamtinį degumą suskirstyti į 3 degumo klases: 1 - 58% (didelio degumo), 16% (vidutinio degumo), 26% (mažo degumo). Numatytas kasmetinis mineralizuotų juostų atnaujinimas (apie 710 km per metus). Parengtas miškų priešgaisrinių priemonių žemėlapis.

Visa urėdijos teritorija suskirstyta į medžioklės plotų vienetus, miškai priskirti briedžių veisimo zonai, apskaičiuotas leistinas žvėrių skaičius 150 briedžių ir 2200 stirnų. Leistina šernų banda – 695 vnt. Išskirtas 41 pašarinis laukelis.

Miškų sausinimas ateinančiam vykmečiui pagal techninius projektus nenumatytas.

Rekreacija ir poilsio organizavimas miškuose. 1157 ha valstybinės reikšmės miškų priskirta rekreaciniams miškams. Urėdijos valstybinės reikšmės miškams parengtas specialus rekreacinio sutvarkymo kroketas. Įrengta per 40 rekreacijos objektų (poilsiavietės, atokvėpio vietos, pažintiniai takai ir kt.) kurių dalį numatyta atnaujinti, rekonstruoti. Rekomenduoti nauji rekreacijos objektai: 1 poilsiavietė, 1 stovyklavietė, 9 atokvėpio vietos. Rekreacinei miškų vertei padidinti suprojektuota kraštovaizdžio formavimo kirtimai.

Urėdijai yra parengtas gamtosauginių priemonių planas, kurį sudaro aiškinamasis raštas ir žemėlapis urėdijai bei girininkijoms. Plane pateiktas kompleksas gamtosauginių miško ūkinių priemonių biologinės įvairovės išsaugojimui.

 

 

tarp

VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA

IGNALINOS REGIONINIS PADALINYS   

Ažušilės g. 18,
LT - 30126 Ignalina
Įmonės kodas 132340880
PVM m.k. LT323408811
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Atsiskaitomoji sąskaita:

A.s. LT687300010153812702
AB bankas "SWEDBANK"

SWIFT AGBLLT2X
Tel./faks. (8-386) 5 22 46
El.p. aldona.butiskiene@vivmu.lt 
Interneto svetainė www.vivmu.lt 

638100, 6136338 (LKS-94)

Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką sutikimą.

tarp
Naujienų prenumerata
tarp  
tarp
Apklausa
Ar sodinate mišką?
tarp
 
© VĮ Ignalinos miškų urėdija | Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos web design