LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA      VĮ Valstybinių miškų urėdija   

tarp
LtIEn
Svetainės medis  Klauskite Pagalba neįgaliems VĮ Ignalinos miškų urėdija

 

Darbo laikas:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais:
Darbo pradžia   –  7.00 val.
Pietų pertrauka – 11.00 – 11.45 val.
Darbo pabaiga – 16.00 val.

Penktadieniais :
Darbo pradžia   –  7.00 val.
Pietų pertrauka – 11.00 – 11.45 val.
Darbo pabaiga – 14.45 val.

 

tarp

2018 vasario 23 d. penktadienis (08:04)  

hidro-sistemos
hidro-sistemos
Įrašykite simbolius*:
Patvirtinimas

 

 

AAMGSS operatorių telefonai:

1)+37061261799

2)+37062282578

 

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

 

 

 

Veiklos sritys
Miškų atkūrimas
Urėdijoje daug dėmesio skiriama miškų atkūrimui. Per daugelį metų šioje srityje sukaupta nemaža patirtis. Miškai atkuriami per 2-3 metus. Kasmet atkuriama per 130 ha miškų. Iš jų 70 % sodinimu, 30% – paliekama atželti savaime. Savaiminio atžėlimo apimtis stengiamės didinti. Tam yra paliekamos ne tik užmirkusios, pelkėtos kirtavietės, bet ir kirtavietės sausesnėse augavietėse, kur galimas savaiminis beržo, pušies, eglės atžėlimas. Tuo tikslu paliekami sėkliniai medžiai, daromos kitos paramos priemonės. Miško sklypams, kuriuose reikia mišką atkurti, tikslinės medžių rūšys parenkamos, atsižvelgiant į miškų paskirtį, augaviečių derlingumą. Derlingesnėse augavietėse veisiami mišrūs, daugiausia spygliuočių – lapuočių miškai. Dėl bioįvairovės pasodinama ornitochorinių krūmų. Mišrių miškų veisimas padeda išsaugoti ir gerinti dirvožemio struktūrą, derlingumą, didina miškų stabilumą, atsparumą ligoms, gaisrams, sudaro sąlygas formuotis bioįvairovei. Miškai taip pat veisiami ir nederlingose, žemės ūkiui netinkamose žemėse. Per 2000 – 2004 m. laikotarpį tokiuose plotuose įveista 37,2 ha naujų miškų. Didesnėje dalyje biržių (apie 70 %) dirva ruošiama mechanizuotai. Urėdijoje naudojama speciali dirvos ruošimo technologija, kai drėgnose augavietėse dirva suariama tik iškirtus biržę, siekiant, kad iki kultūrų sodinimo velėna susigulėtų ir supūtų, o sodinukus būtų galima sodinti ant vagos gūbrio. 1998 – 2004 metais urėdija pasodino 832,3 ha želdinių. Per ateinančius metus projektuojama pasodinti 170 ha miško želdinių. Iš jų – 10 ha žemės ūkiui netinkamose žemėse. Pasodintos kultūros prižiūrimos jas auklėjant, tepant repelentais nuo žvėrių, pastatant ąžuolams apsaugas. Urėdijos specialistai nuolat ieško naujovių, tobulina technologijas kaip ekonomiškiau ir kokybiškiau atkurti ir auginti mišką.
Miškų apsauga

Ignalinos miškų urėdijos administruojamų miškų sanitarinė būklė yra gera. Urėdija stengiasi laiku likviduoti atsiradusius ligų ar kenkėjų židinius, sutvarkyti vėjavartas, sniegolaužas, kuo greičiau išvežti iš miško pagamintą medieną. Miškų sanitarinei būklei gerinti urėdijoje atliekamos biologinės, cheminės bei fizinės apsaugos priemonės. Daugiausia žalos padaro liemenų kenkėjas žievėgraužis topografas (Ips typographus L.), todėl didžiausias dėmesys skiriamas kovai su šiuo kenkėju. Sanitarinės apsaugos priemonės taip pat vykdomos ir daigynuose.

 

Ypatingos vertės miškai

Pageidaujantys gauti išsamesnę informaciją apie Ypatingos vertės miškus gali kreiptis į

VĮ Ignalinos miškų urėdiją.

 

YPATINGOS VERTĖS MIŠKŲ IDENTIFIKAVIMO IR REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS.PDF

YPATINGOS VERTĖS MIŠKŲ IR OFICIALIAI SAUGOMŲ TERITORIJŲ APSAUGAI SKIRTŲ PRIEMONIŲ PLANAS.PDF

 

Urėdija renka informaciją apie retas ir nykstančias augalų ir gyvūnų rūšis, miško ekosistemas bei kertines miško buveines, ypatingos vertės miškus.

Duomenis galite  pateikti urėdijai arba artimiausiai girininkijai.

 

Miškų įveisimas

VĮ Ignalinos miškų urėdijos daigynas Džiaugsminės miške

641898, 6141440 (LKS-94)

 

Lietuvos miškai išsidėstę šešiuose miško gamtiniuose regionuose. Ignalinos miškų urėdijos miškai priskiriami trečiam (Aukštaičių aukštumos) sėkliniam rajonui (gamtiniam regionui). Miško sėklinis rajonavimas sudaromas tam, kad būtų reglamentuoti geografiniai ir ekologiniai sėklų ir sodmenų perkėlimai, nes perkeliant atskiras kilmes į kitus, nepalankius augti rajonus, gali sumažėti įveisiamų miškų atsparumas, produktyvumas ir kokybė.

Lietuvos miškai išsidėstę šešiuose miško gamtiniuose regionuose. Ignalinos miškų urėdijos miškai priskiriami trečiam (Aukštaičių aukštumos) sėkliniam rajonui (gamtiniam regionui). Miško sėklinis rajonavimas sudaromas tam, kad būtų reglamentuoti geografiniai ir ekologiniai sėklų ir sodmenų perkėlimai, nes perkeliant atskiras kilmes į kitus, nepalankius augti rajonus, gali sumažėti įveisiamų miškų atsparumas, produktyvumas ir kokybė.

Ignalinos miškų urėdijos sėklinės bazės pagrindą sudaro genetiniai draustiniai, pirmos selekcinės grupės medynai, pliusiniai medžiai bei etaloniniai medynai. Miškų urėdijoje genetiniai draustiniai valstybinės reikšmės miškuose išskirti 378,9 ha plote atskirais sklypais ar sklypų grupėmis, pretendentų ir rezerviniuose miškuose – 12,5 ha plote. Dūkšto girininkijoje parinkta 4 ha etaloninių medynų. Sėklos renkamos tik nuo selekciniu požiūriu vertingų medynų. Urėdija pati apsirūpina sėklomis ir sodinukais.

Sodmenys miško atkūrimui auginami viename centralizuotame daigyne-medelyne, kuris randasi Džiaugsminės miške Daugėliškio girininkijoje. 2006 m. pradėta daigyne-medelyne pradėta diegti stacionari laistymo sistema. Kasmet  daigyne-medelyne išauginama 1200 tūkst.vnt. sėjinukų ir 850 tūkst. vnt. sodinukų. Išauginamų sodmenų urėdijai pilnai pakanka saviems miškams atkurti ir dar lieka parduoti gretimoms urėdijoms bei privačių miškų savininkams.

 

 

Priešgaisrinė miškų apsauga
VĮ Ignalinos miškų urėdija baigė įdiegti antžeminę automatinę miškų gaisrų stebėjimo sistemą.
VĮ Ignalinos miškų urėdija baigė įdiegti antžeminę automatinę miškų gaisrų stebėjimo sistemą.

Miškai pagal gamtinį degamumą suskirstyti į 3 klases: I klasės (aukšto degamumo) miškai sudaro 43% - 26392 ha, II klasės (vidutinio degamumo) miškai sudaro 19% - 11725 ha, III klasės (žemo degamumo) miškai sudaro 38% - 22836 ha visų urėdijos miškų. Urėdijos teritorijoje esančių miškų vidutinė degamumo klasė 1,8. Miškai priklauso I rizikos laipsniui. Urėdijoje pagrindiniai saugomi miškai yra vakarinėje dalyje. Jie apima Minčiagirės, Vaišniūnų, Kaltanėnų girininkijas. Taip pat tokių miškų yra šiaurinėje Dūkšto girininkijos dalyje. Šiuose miškuose įrengti keturi bokštai su stebėjimo kameromis. Nemaži miškų plotai, nors ir mažiau degūs, yra taip pat Daugėliškio girininkijoje bei į rytus nutolusioje Tverečiaus girininkijoje. Saugomi miškai ribojasi su Zarasų bei Švenčionėlių miškų urėdijomis. Aksčiau urėdijoje kasmet vidutiniškai kildavo 20-30 miško gaisrų. Paskutiniu metu, esant drėgnam pavasariui ir vasarai, gaisrų žymiai sumažėjo. Pagrindinė gaisrų kilimo priežastisneatsargus lankytojų elgesys su ugnimi. Per 1999-2003 m. laikotarpį urėdijoje kilo 150 miško gaisrų. Ypač daug gaisrų kyla esant sausringoms vasaroms. Prasidedant gaisrams kilti pavojingam sezonui, kasmet atnaujinama 180 km kvartalinių ir mineralizuotų juostų, sudaromas operatyvinis gaisrų gesinimo planas, kuris derinamas su rajono priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Ignalinos rajono savivaldybe. Miško gaisrams kilti palankiu laikotarpiu urėdijoje ir girininkijose įvedamas priešgaisrinis budėjimas. Budima pagal grafikus. Pranešimai apie kilusius gaisrus gaunami iš antžeminės automatinės gaisrų stebėjimo sistemos, su kuria dirba du operatoriai. Gaisrams gesinti urėdija naudoja tris priešgaisrinius automobilius. Mažesni gaisrai gesinami girininkijos darbuotojų pastangomis. Didesnių gaisrų gesinimui yra sudarytos gesintojų komandos bei paskirti jų vadovai. Miškų priešgaisrinėje apsaugoje urėdija glaudžiai bendradarbiauja su gaisrininkais, pasieniečiais, savanoriškosios krašto apsaugos struktūromis, mokyklų moksleiviais, seniūnijomis. Atsargiai elgtis miške su ugnimi gyventojai agituojami per vietinę spaudą.

 

Priešgaisrinė miško apsauga straipsnis

 

 
  2013 metais užfiksuoti 3 miško gaisrai po 0,2 ha.

  2014 metais užfiksuoti 7 miško gaisrai viso išdegė ploto 1,3 ha.

  2015 metais užfiksuota 13 miško gaisrų viso išdegė ploto 4,37 ha.

 

VĮ Ignalinos miškų urėdija gavo paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės„Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį„Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“.Gautos investicijos panaudotos sukurti ir palaikyti bendrą priešgaisrinių priemonių sistemą, užtikrinančią miškų priešgaisrinę apsaugą. Pagrindiniai uždaviniai yra įgyvendinti miško priešgaisrines priemones, kurios sumažintų miško gaisrų kilimo pavojų bei jų nuostolius.Tam tikslui mineralizuota 260 km priešgaisrinių linijų, esančių VĮ Ignalinos miškų urėdijos Kaltanėnų, Vaišniūnų, Minčiagirės ir Dūkšto girininkijų, turinčių aukščiausią degumo klasę, valstybiniuose miškuose.

 

tarp

VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA

IGNALINOS REGIONINIS PADALINYS   

Ažušilės g. 18,
LT - 30126 Ignalina
Įmonės kodas 132340880
PVM m.k. LT323408811
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Atsiskaitomoji sąskaita:

A.s. LT687300010153812702
AB bankas "SWEDBANK"

SWIFT AGBLLT2X
Tel./faks. (8-386) 5 22 46
El.p. aldona.butiskiene@vivmu.lt 
Interneto svetainė www.vivmu.lt 

638100, 6136338 (LKS-94)

Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką sutikimą.

tarp
Naujienų prenumerata
tarp  
tarp
Apklausa
Ar sodinate mišką?
tarp
 
© VĮ Ignalinos miškų urėdija | Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos web design